تبلیغات


تعبیر خواب انبیاء و فرشتگان

فرشتگان : اگر کسی در خواب بیند رحمت و نعمت بوده و آنرا دو وجه است : فرشتگان امینان خدایند و نشانه عدل و انصاف و راحت و فرح است در جهان ، و یکی مال و حلال و بخت و فرزند روزی شود .

حورالعین : در خواب بیند مال ، عزت ، شرف و آمرزش گناهان است . قول تعالی ( الذی یحملون العرش…) اگر جبرئیل به خواب بیند ، به مراد دل خود برسد . کارش روز به روز بالا گیرد و به بزرگی برسد و علم آموزد قوله تعالی ( علمه شدید القوای)

میکائیل : در خواب بیند ، اگر درویش باشد غنی گردد و در آن سال رحمت پروردگار شامل حال مردم گردد و باران بسیار آید و اگر کسی اسرافیل را در خواب بیند ، عمرش دراز شود . اگر بیند که در صور می دمد ، عدل گسترده شود در آن شهر و پرهیزکاران قوت گیرند و فاسقان ذلیل شوند و مردم به خیر راغب شوند . اگر عزرائیل را به خواب دید مرگش نزدیک شده و توبه باید کرد . اگر او را خشم آلود ببیند مرگش بی توبه و به دشواری بود . اگر دید که جانش می ستاند ، زندگانیش به خوبی می گذرد و اگر بیند که بر وی سلام کرده ، اندر دو جهان ایمن گردد و در بهشت رود قوله تعالی ( ابشرو اباالجنته التی ) و در جای دیگر فرماید ( سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین )

تعبیر خواب فرشتگان

و اگر کسی فرشتگان را به خواب دید تعبیرش چیست : رحمت است اگر بیند فرشتگان از آسمان نزول می کند کافران را ذلت و هزیمت بود مسلمانان را نصرت بود قوله تعالی : و یمددکم ربکم بخمسته آلاف من الملئکته مسومین ) ، اگر کسی رضوان را در خواب دید ، در آن سال راحت و شاد و ایمن باشد ،اگر کسی پیغمبر زاده را در خواب دید ، در آن سال راحت است و رحمت ، عزت ، نعمت ، شرف ، دولت ،ظفر ، سعادت، ریاست،قوت و راحت یابد ، اگر کسی رسول خدا را در خواب دید ، آن ولایت و اهل آن بلد به اصلاح درآیند و او در جهان کار عزیزی می کند که مستوجب بهشت می گردد . ولیکن به چیزی مبتلا گردد و اگر غمگین بود شادمان گردد ، اگر عبد است آزاد شود ، اگر درویش باشد توانگر گردد ، اگر در دل مطلب و مرادی دارد ادا شود ، اگر بیمار باشد شفا یابد ، اگر کافر باشد مسلمان شود ، اگر فاسق باشد توبه اش قبول شود ، اگر سلطان بیند ولاین او زیاد شود ، اگر کمتر باشد مهتر شود ، مردم از گناهان توبه کنند و پشیمان شوند ، نعوذ بالله به صلاح درنیاید بلا بر ایشان نازل شود ، قول تعالی : ما نسل المرسلون الا مبشرین و منذرین اگر رسول خدا را شاد ببیند دلیل نیکوئی بود . اگر غضبناک بیند نعوذبالله در آنجا فساد می شود و او را کدورت برسد و توبه کند تا به خشم خدا مستحق نگردد ، زیرا که هر یک از پیغمبران و فرشتگان را در خواب بیند خواب راست باشد . که شیاطین به صورت ائمه نتواند ممثل شود .

تعبیر خواب پیامبران

و اگر کسی آدم را در خواب دید دانیال فرمود تعبیرش این است که مهتر و بزرگ قوم شود . قول تعالی : ان جاعل فی الارض خلیفه اگر کسی هابیل را در خواب بیند ، مومن و مقدس و وارع گردد ، اما ستمکش و مصیبت زده می گردد قول تعالی : و اتل علیهم نبا ابنی آدم اذقربا . اگر کسی شیث را در خواب بیند ، حق تعالی علم ، حکمت ، فرزند بسیار ، عمر دراز و برخورداری کرامت فرماید . اگر کسی نوح را در خواب بیند عمرش دراز است و شاد می گردد ، لیکن به رنج می افتد ، قول تعالی : انه کان عبدا شکورا .اگر کسی بر کشتی نبود ، دلیل بر نفع است . اگر کسی ایوب را در خواب دید به دزد مبتلا شود ، مالش برود، فرزندانش بمیرد ، پس خداوند زیادتر از اولش عطا کند ، اگر کسی داود را در خواب دید ، دولت و قوت بیند ، مهتر بزرگتر و زاهد گردد .

اگر کسی سلیمان را در خواب دید مملکت و بزرگی یابد قول تعالی : وحشرنا سلیمان و جنوده من الجن و الانس اگر کسی موسی را خواب دید بر دشمنان ظفر یابد و همه را هلاک کند و از دشمنان ایمن گردد قول حق تعالی و لا تخف انک من الامنین . اگر کسی عیسی را در خواب دید مرد مبارک باشد و حق تعالی فرزندی به او کرامت فرماید پاک و پاکیزه و چیزی خدا به او بیاموزد که او را منفعت رساند قول تعالی : ابروا الا کمه و الابرص.

اگر کسی عرش را در خواب بیند پنج وجه است: سلطنت ، ریاست ، رتبت ، شرف، و عزت . اگر دید که بر عرش است . اگر سزاوار مهتری است و مهتر شود و بر دشمنان ظفر یابد و مراد خود را دریابد و از آن چیزی که می ترسدایمن گردد و مالش بسیار شود . اگر کسی کرسی را در خواب دید تعبیر آن بر دوازده وجه است : عدل ، انصاف ، علم ، غیرت ، شرف ، ولایت ، نعمت ، پادشاهی ، اگر کسی به کرسی نشیند ، کارش بالا گیرد و عزیز دو جهان گردد ، خیر و برکت بسیار یابد . اگر دید که از کرسی افتاد عملی که داد معزول گردد . اگر از افتادن کرسی همه ترسد ، از مرتبه اش تنزل کند . اگر بیند بر کرسی نشست ، پادشاه شود . اگر کسی بهشت را در خواب دید در بهشت شد ، بر همه مراد خود برسد ، از غم رهایی یابد و نعمت او فراخ گردد . اگر بیند از بهشت طعام خورد ، میراث از حلال یابد و عالم شود .

عمرش دراز بود و شاد گردد لکن به رنج افتد قول حق تعالی : انه کان عبدا شکورا

اگر کسی بود ، دلیل بر نفع آن است . اگر کسی ادریس را در خواب دید رفعت و بزرگی یابد و بر کارهای خیر راغب شود و حج کند قول حق تعالی و ان فی الناس یوم الحج الاکبر . اگر کسی اسماعیل را در خواب دید ، در بیم هلاکت افتد و زود مسجد بنا کند . اگر کسی اسحاق را در خواب دید دشمن قوی بر وی مسلط شود ، پس بر ایشان ظفر یابد و دشمن را هلاک کند . اگر کسی یعقوب را در خواب دید ، خدای تعالی فرزندی بسیار به وی کرامت فرماید : قول تعالی و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم

اگر کسی یوسف را در خواب دید ، بر وی افترا بندند . بدان سبب در رنج افتد ، آخر الامر از آن برهد و دولت و عزت یابد و شاید از علم خواب چیزی تحصیل کند . اگر کسی زکریا را در خواب دید ، خدای حق تعالی فرزندی به وی عطا کند و دعایش مستجاب شود قول تعالی زکریا اذنادی ربه.

اگر کسی یحیی را در خواب دید ، پرهیزکار شود و یا ورع و معصوم شود ، از آفات گناه ایمن باشد ، قول تعالی : لم نجعل له من قتل سمیا اگر کسی شعیب را در خواب دید ، او را با کسی معامله افتد که زیان کند ، قول تعالی : و ذالنون اذهب . اگر کسی غلامان را بیند که بگرد وی در آمدند و طوافش کردند در دنیا پادشاه شود ، قول تعالی : و یطوف علیهم ولدان مخلدون .

تهیه کننده :

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار