تبلیغات

تعبیر خواب پارچه و مغازه پارچه فروشی – خریدن پارچه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پارچه و مغازه پارچه فروشی – خریدن پارچه در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی تعبیر خواب پارچه و مغازه پارچه فروشی – خریدن پارچه در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفوم و تعبیر خواب پارچه و خریدن و فروختن پارچه و پارچه مخمل و پارچه حریر و اریشم و پاره شدن پارچه و پارچه پرده و پارچه از امام صادق و پارچه ابن سیرین و خرید پارچه مجلس …

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا پارچه نقش دار در رویا بازتابی از وضعیت درونی یا تاریخچه شخصی شما هستند. نقش ها و تار و پود بسیار نشانه تجربه، پرمایگی و تقارن زندگی هستند.

اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود.

اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد.

تعبیر خواب پارچه برزنت

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پارچه برزنت در خواب، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است.

اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می‌کنید، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت.

دیدن پارچه پرده در خواب چه معنایی دارد؟

مطیعی تهرانی:

پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می‌خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.

تعبیر خواب خریدن پارچه

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید.

تعبیر خواب پارچه‌های رنگی

مطیعی تهرانی:

اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید که پارچه ذرع می‌کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می‌کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می‌شوید.

تعبیر خواب پارچه گل دار

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پارچه گل دار در خواب، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد.

تعبیر خواب پارچه مخمل

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پارچه مخمل در خواب، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت.
اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده‌اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد.
دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب، نشانه آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می‌سازید.
اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است، نشانه آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد.

**************************************************

(بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار