تبلیغات

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه (قضیب، ذکر)

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه (قضیب، ذکر)

سرویس سرگرمی – دیدن آلت تناسلی مرد در خواب نشانه فرزند و بزرگی است. خارج شدن حیوان و یا مواد غذایی مانند نان در هر حالت می‌تواند تعبیر جداگانه ای داشته باشد. در ادامه به بررسی تفسیر معبران شرقی و غربی در مورد آلت تناسلی مردانه خواهیم پرداخت. در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن آلت مردانه در رویای مردان نشان از قدرت خودبیانگری، ارائه توانایی‌ها در جهان دنیوی، پرخاشگری مثبت در جهت حفاظت از خانواده و نیروی مردانه دارد. که هر شخص می‌تواند با توجه به شرایط زندگی خود تفسیری متفاوت از اینگونه خواب‌ها داشته باشد.برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

ج ث ت پ ب الف آ ز ر ذ د خ ح چ ظ ط ض ص ش س ژ ل گ ک ق ف غ ع ی ه و ن م تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

حضرت دانیال گوید: آلت تناسلی در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود. اگر بیند که او را دو آلت تناسلی است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم. اگر بیند که آلت تناسلی او بریده شده. دلیل که فرزندش نباشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را ببرید، او را فرزندی نیاید. اگر بیند که آلت تناسلی وی شعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد. محمدبن سیرین گوید: بزرگی آلت تناسلی، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکی وی، دلیل بر حقارت و کم نامی وی. اگر بیند که از آلت تناسلی، آلت تناسلی‌های دیگر، مانند شاخهای درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیاری فرزندان حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آلت تناسلی (ذکر) در خواب بر هفت وجه است. فرزند. اهل بیت (خانواده و علم). مال. عزت و سربلندی. بزرگی و مقام. طاعت (حاجت خواهی). گرو یافتن (رهن و گرو گرفتن). تعبیر خواب خارج شدن حیوان از آلت تناسلی مردان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود. اگر بیند که از آلت تناسلی او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید. اگر بیند که از آلت تناسلی او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد. اگر بیند که از آلت تناسلی او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد. اگر بیند که از آلت تناسلی او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد. اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تأویل دارد. اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود. دیدن خارج شدن غذا و خون از آلت تناسلی مردان در خواب

ابن سیرین گوید: اگر بیند که از آلت تناسلی او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد. اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد. اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند. اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا. اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین. اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود. جابر مغربی: اگر بیند که از سوراخ آلت تناسلی او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل کند که او را فرزند آید عالم پارسا. تعبیر خواب راست شدن آلت تناسلی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آلت تناسلی او راست گردید و سخت شد، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود. اگر بیند که آلت تناسلی او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید. اگر بیند که بر آلت تناسلیش موی رسته است، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد. جابر مغربی گوید: اگر بیند که آلت تناسلی از وی جدا شد، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت آلت تناسلی درخواب، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند. اگر بیند آلت تناسلیش در میان او شد، دلیل است که گواهی که داند بازگیرد. اگر بیند که آلت تناسلیش بشکافت و از وی خون بیرون آمد، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند است. اگر بیند که آلت تناسلیش آماس داشت، دلیل کند که مالش زیادت گردد. اگر بیند که آلت تناسلی بر میان بسته است، دلیل است که گواهی که داند ندهد. دیدن آلت تناسلی زنانه در خواب چه مفهومی خواهد داشت. برای دانستن تعابیر این گونه خواب‌ها همراه ما باشید. مطالب مرتبط: تعبیر خواب آلت تناسلی زنانه

دیدن اندام تناسلی مرد برای زن در خواب

جابر مغربی: اگر زنی بیند که او را آلت تناسلی بود، اگر آبستن است پسری آورد، لیکن آن پسر نماند. اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود. اگر بیند که آلت تناسلی او باریک بود، همین دلیل باشد. اگر بیندکه برخی از آلت تناسلی او بریده است، دلیل است که او را فرزند آید کم یا بعضی ازمال و جاهش کم شود

اگر زنی بیند که او را چون مردان آلت تناسلی بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را آلت تناسلی بود و مجامعت می‌کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار