تبلیغات


تعبیر کامل خواب دیدن طوطی از منابع مختلف

یکی از پرندگان زیبا طوطی است که به خاطر توانایی این پرنده در صحبت کردن و زیبایی که دارد اغلب مورد علاقه افراد است. گاهی طوطی در خواب ما دیده می شود.

تعبیر خواب طوطی بسیار گسترده است چرا که برخی تعبیر خواب طوطی سبز را می خواهند و برخی هم به دنبال تعبیر خواب طوطی ابن سیرین هستند. البته تعبیر خواب طوطی امام صادق هم بسیار شهرت دارد. ما در این مقاله از پارسی نو سعی کرده ایم تا همه تعابیر دیدن طوطی در خواب را بیاوریم. ما را همراهی کنید.

تعبیر کلی دیدن طوطی در خواب

دیدن طوطی در خواب نماد و سمبل آدمی است پر حرف. البته این فرد در عین پر حرفی با سخنانش افراد دیگر را سرگرم کرده و دارای حسن نیت است. گاه این فرد می‌تواند انسان را دل خوش و شاد نگه دارد و گاه اگر ذاتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و خطرناک است.

ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر طوطی، فرزند و «غلام» می‌باشد،‌‌‌‌‌ چنانچه ماده باشد تعبیرش دخترِ «دوشیزه»،‌‌‌‌‌ ولی اگر نر باشد، تعبیرش مردی پاک و دیندار یا غلامی پرهیزکار است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی گوشت طوطی می‌خوری، یـعـنـی علم کسب می‌کنی ولی برای تو سودی ندارد .

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی طوطی از دست تو پریده است، یـعـنـی فرزند تو به مسافرت می‌رود.
اگر ببینی طوطی با تو حرف می‌زند، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که باعث تعجب و شگفتی مردم می‌شود.

امام صادق (ع) می‌ فرمایند : تعبیرهای طوطی عبارتند از: ۱- فرزند ۲- دختری دوشیزه ۳- شاگردی سریع و چابک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می‌یابید یا خوتان در شرایطی قرار می‌گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی‌کنید و مجبور می‌شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می‌گوید تأیید و تکرار کنید. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید : تعبیر خواب طوطی مردی شایسته است

آنلی بیتون می‌گوید : تعبیر دیدن طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، نشانه صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .
اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانة آن است که نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .
تعبیر خواب طوطی ، تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

معبرین غربی گویند : دیدن طوطی در خواب این نشانه را به بیننده خواب می‌دهد که شایعاتی در زندگی او وجود دارد که توسط فردی پر حرف بیان شده است.
اگر در خواب طوطی مشاهده کردید مراقب خود باشید. فردی در زندگی شما وجود دارد که با روی خندان در حال خنجر زدن از پشت به شماست. بنابراین نبایستی به اطرافیان خود بسیار اعتماد کنید که این کار به نفع شما نخواهد بود.

به تعبیری دیگر اگر در خواب خود طوطی مشاهده کردید بایستی مسائل نفرت انگیز و تجربیات تلختان را کنار گذارید فکر کردن به این مسائل شما را در زمینه کاری خسته خواهد کرد بنابراین یک اتفاق تازه و هیجان انگیز در زندگی خود ایجاد کنید و از انجام آن لذت ببرید.

تعبیر خواب پرواز طوطی

اگر در خواب طوطی سبزی را دیدید که روی سر شما پرواز می کرد و به دنبال شما می آمد تعبیرش این است که راز شما را نزد دیگران فاش می کند.این خواب هشداری برای شماست که راجع به رازهایتان با کسی صحبت نکنید.

محمدبن سیرین گوید : تعبیر خواب پرواز کردن طوطی ، به سفر رفتن فرزند است

همه تعابیر دیدن طوطی سبز در خواب تعبیر خواب طوطی سبز

تعبیر دیدن طوطی سبز در خواب، نشان دهنده فاش شدن اسرار است.
اگر طوطی در کنار شما بود و از شما جدا نمی شد تعبیرش این است که شخصی راز شما را پیش همه بازگو می کند.

تعبیر خواب دیدن تعداد زیادی طوطی سبز

اگر در خواب یک دسته طوطی سبز دیدید که درحال پرواز بودند تعبیرش این است که به زودی به مسافرت خواهید رفت. به همین دلیل بسیار خوشحال خواهید شد.
اگر این طوطی ها به شما حمله کردند هشدار مهمی برای شماست. احتمالا باید برنامه های کاری و سفر خود را به تعویق بیاندازید چون ممکن است خطری شما را تهدید کند.

تعبیر خواب طوطی سبز در قفس

خواب طوطی سبز در قفس نشانه ی خوبی است.
تعبیر این خواب به شما میگوید که احتمالا به زودی از شر افراد مزاحم خلاص خواهید شد. سعی کنید به این افراد اهمیت ندهید زیرا افکار شما را بر هم خواهند زد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا صاحبی سرگرم کننده می یابید یا خودتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید .

طوطی سبز و قرمز در خواب

تعبیر طوطی سبز برای خانم ها

اگر زنی در خواب طوطی سبز ببینید و در عالم خواب مالک طوطی باشد، تعبیر این خواب غم و اندوه است. سعی کنید افکار منفی را از خود دور کنید و به گذشته فکر نکنید.

تعبیر خواب طوطی‌ های رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌ گوید : روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

تعبیر خواب هدیه گرفتن طوطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می‌رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می‌تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد.

اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می‌رسانید و او را ناراحت می‌کنید و می‌رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می‌کنید و خدمتی در حق او انجام می‌دهید. گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می‌کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آورد و هم شادی.

تعبیر خواب خریدن طوطی

تعبیر خریدن طوطی سبز این است که شایعاتی در مورد شما همه جا پراکنده شده که بسیار ناراحت کننده و دردناک است.

تعبیر خواب سر و صدای طوطی

تعبیر خواب سر و صدای طوطی این است که شما با یک شخص بی عاطفه و بی ادب در خانواده دعوا و کشمکش خواهید داشت.
تعبیر خواب سکوت طوطی نشان دهنده آرامش و صلح در خانواده است.

تعبیر خواب طوطی مرده

تعبیر خواب طوطی مرده نشان دهنده مرگ یکی از دوستان و آشنایان است.

تعبیر خواب کشتن طوطی

تعبیر خواب کشتن طوطی این است که به یکی از دوستان نزدیک خود خیانت می کنید

تعبیر خواب غذا دادن به طوطی

اگر در خواب دیدید که به طوطی غذا می دادید تعبیرش این است که با فردی بی رحم و خطرناک آشنا می شوید. به او اعتماد نکنید و ابدا به وعده هایش اهمیت ندهید.

تعبیر خواب صحبت کردن یک عده طوطی

اگر در خواب دیدید که یک عده طوطی با هم سخن می گفتند و شما متوجه صحبت کردن آنها نمی شدید تعبیرش این است که عده ای با هم شما را نفرین می کنند. این افراد بسیار دو رو هستند مراقب باشید.

تعبیر خواب تمیزکردن پرهای طوطی

اگر در خواب طوطی سبزی را دیدید که پرهایش را تمیز می کرد تعبیرش این است که جلسه ای با شخص مهمی برگزار می کند ولی باید مراقب حرف هایتان باشید.

تعبیر خواب حرف زدن طوطی

آنلی بیتون می‌ گوید : اگر خواب ببینید طوطی‌ ها تندتند حرف می‌زنند، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد.
اگر خواب ببینید سعی می‌کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید، نشانه آن است که در مسائل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد.

تعبیر طوطی سخنگو در خواب

طوطی سخنگو در خواب نشان دهنده بدگویی مردم است. البته به نوع صحبت کردن طوطی نیز بستگی دارد.

محمدبن سیرین گوید : تعبیر خواب حرف زدن طوطی این است که بیننده خواب کاری کند که همگان متعجب شوند.

تعبیر خواب زیاد صحبت کردن طوطی

اگر در خواب دیدید که طوطی مدام زیاد حرف میزند یا سر و صدا می کند تعبیرش این است که بین اعضای خانواده تان دعوا و کشمکش زیادی در می گیرد.

آنلی بیتون می‌ گوید : اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد . و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد .

تعبیر خواب ساکت شدن طوطی سخنگو

اگر در خواب دیدید که طوطی ساکت شد تعبیرش این است که به زودی دعواها و کشمکش های شما پایان خواهد یافت.

مطالب مشابه : تعبیر خواب جورابتعبیر خواب شنا کردن و تعبیر خواب کبوتر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار