تبلیغات


تعبیر خواب راسو و حمله راسو – دیدن راسو بزرگ و سیاه در خانه نشانه چیست

تعبیر خواب راسو و حمله راسو – دیدن راسو بزرگ و سیاه در خانه نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی تعبیر خواب راسو و حمله راسو – دیدن راسو بزرگ و سیاه در خانه نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . کاملترین تعبیر و تفسیر خواب راسو و شکار و کشتن راسو و دیدن راسو در خانه و راسو مشکی و راسو سیاه و سفید و راسو ابن سیرین و راسو خاکستری و راسو قهوه ای …

راسو در رویا نشانه‌ای از جستجوگری، زورگویی‌هایی که به احساسات دیگران لطمه می‌زند، توانایی بسیار در بیرون کشیدن چیزها از ناخودآگاه، اما معمولا در میان فشار و ترس و انکار سایر احساسات است.

تعبیر خواب راسو

معبرین غربی گویند:

راسو در خواب نماد حیله گری و دوستی است.

اگر در خواب راسویی به شما حمله ور شد نشانه حمله یک دختر جوان به شماست. بنابراین بایستی مراقب باشید و در مقابل تحریکات عکس‌ العملی از خود نشان ندهید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است.

غم و اندوه.
درد.
بیماری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می‌کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید. دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می‌برد.

معبران عموماً راسو را دزد تعبیر کرده‌اند.

اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می‌دهید در واقع مال خود را به کسی می‌دهید که اگر هم ندهید او می‌دزدد و می‌برد

محمدبن سیرین گوید:

دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد.

تعبیر خواب راسوی خاکستری و راسوی سفید

معبرین غربی:

اگر شما در خواب راسوی سفید ببینید بایستی به حیوانات خانگی خود توجه کنید و مراقب سلامتی آن‌ها باشید. این خواب بیانگر بیماری و حتی مرگ حیوانات خانگی شماست.

اگر راسوی خاکستری در خواب دیدید شما مجبور به استفاده از حقه در موارد مختلف می‌شوید. در کار از تاکتیک‌های غیر معمول استفاده می‌کنید. در خانواده مانند روباه حیله‌گرانه و آرام رفتار می‌کنید تا به نتیجه دلخواه خود بدون رسوایی برسید.

تعبیر خواب کشتن راسو

ابن سیرین:

اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد.

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستی را از خود می رانید. انسانی که به مال شما نظر بد دارد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند راسو وی را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می‌کرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند.

تعبیر خواب گوشت راسو

ابن سیرین:

اگر بیند گوشت راسو می‌خورد یا چیزی از اندام‌های او در دست داشت، دلیل است که مالی از دزد بستاند.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که گوشت راسو می‌خورد، دلیل است مال دزدیده خورد.

**************************************************

(بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار