تبلیغات

تعبیر کامل خواب دستشویی رفتن از منابع مختلف

دستشویی رفتن و دستشویی داشتن از جمله اموری است که ما به صورت روزانه انجام می دهیم و یک امر کاملا طبیعی است.

اما گاهی خواب دستشویی رفتن و یا خواب دستشویی داشتن را می بینیم که دارای تعابیر مختلفی است و ما سعی کرده ایم در این مقاله از پارسی نو برای شما به صورت کامل در این مورد مطالبی را گردآوری و منتشر کنیم. از جمله تعبیر خواب دستشویی بزرگ و… در این مقاله تعبیر خواب توالت هم که همان دستشویی است را آورده ایم. ما را تا پایان همراهی کنید.

تعبیر خواب دستشویی در حالت کلی

در حالت کلی دیدن توالت در خواب نشان دهنده تمایل و رغبت شدید به مال اندوزی و حرص برای جمع آوری پول و ثروت است و نیز نشان می دهد که سودی غیرمنتظره به شما خواهد رسید. این سود می تواند با پول بسیار زیادی که به شما می رسد در ارتباط باشد.

اگر در خواب ببینید که به توالت میروید تا در آن جا ادرار یا مدفوع کنید، تعبیر آن است که شما باید از احساسات خود رها شوید و با آن ها خداحافظی کنید.

به گفته معبران غربی دیدن مکانی بمانند توالت که محلی برای دفع ادرار و مدفوع انسان است در خواب بیانگر نیازهای اساسی فرد بیننده خواب است. این نیازها ممکن است وجود داشته باشند و یا شما در آینده با آن‌ها مواجه شوید. دیدن توالت در خواب نشانه این است که بایستی احساسات ناخوشایند و قدیمی خود را کنار گذارید همانگونه که در دستشویی به ادرار اجازه خارج شدن از بدن خود را می‌دهید.

تعبیر خواب توالت

تعبیر خواب توالت آزادی و احساسات است. این خواب نشانه این است که موضوعی در زندگی شما را اذیت می کند و می خواهید هر چه زودتر از آن خلاص شوید.
تعبیر دیدن مخزن آب توالت در خواب نشانه آمادگی شما در مقابله با استرس است. شما می خواهید قدرت خود را بیشتر کنید اما اگر به خودتان کمی استراحت بدهید می توانید تمام مشکلات خود را به تنهایی حل کنید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب توالت ۵ وجه دارد
۳- مال حرام .
۴- عیش و زندگی دنیا .
۵- خزینه ( خزانه و انبار ) .
۶- شروع در حرام .
۷- زن خادمه و حرام خوار .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر خواب توالت آزاد سازی احساسات است. شما نیاز دارید که در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید.
تعبیر دیدن توالت در خواب ممکن است تجلی فیزیکی در مورد یک مثانه ی پر باشد. خواب تلاش می کند که شما را از خواب بلند کند و به دستشویی بفرستد.

تعبیر خواب توالت فرنگی

تعبیر خواب توالت فرنگی آمادگی شما برای نزدیک شدن به یک رویداد خاص در آینده است.

تعبیر خواب دستمال توالت

تعبیر خواب دستمال توالت بروز احساسات عاطفی در زندگی است.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر خواب دیدن یا استفاده از دستمال توالت آزاد سازی احساسی است. شما آماده اید که از انفجار احساسی تان شفا یابید.
اگر خواب دستمال توالت مشکی ببینید، به این معنی است که احساسات حقیقی تان را انکار می کنید

تعبیر خواب توالت بدون دستمال کاغذی

تعبیر توالت بدون دستمال کاغذی و یاگم شدن دستمال کاغذی در خواب به این معنی است که شما آماده نیستید که تا با مشکلات و عواقب کارهای خود روبرو شوید. سعی کنید قبل از اینکه اعمال زشت خود را همگانی کنید ببینید می توانید از پس کارهای خود بربیایید یا خیر.

تعبیر خواب توالت لبریز از ادرار

دیدن توالتی که در آن ادرار بالا زده است در خواب تعبیر آن است که شما در شرایطی قرار دارید که باید به دلیل نیازهای شخصی خودتان روی پای خودتان بایستید. دیدن توالتی مملو از ادرار در خواب به این معناست که شما باید با تمامی مشکلات و سختی های زندگی واقعی خود خداحافظی کنید و به آن ها اجازه دهید از زندگی شما خارج شوند. بعلاوه این خواب نشان دهنده احساسات سرکوب شده شما است. دیدن توالتی لبالب از ادرار در خواب نشان دهنده آن است که شما به نوعی آزادی و پاکسازی عاطفی نیاز دارید. آیا از یکی از نزدیکان خود عصبانی و خشمگین هستید؟ معمولا در چنین مواقعی احتمال دیدن این خواب چند برابر می شود.

تعبیر خواب توالت کثیف

برخی از معبران و کارشناسان خواب شناسی معتقدند که دیدن توالت کثیف نشان از نگرانی های فرد خواب بیننده دارد و اینکه در اطرافش پول و مال هایی وجود دارد که منبع درست و سالم و مشخصی ندارد و هر لحظه ممکن از آسیب و گزندی به واسطه آن کارها به وی وارد سود. عده ای هم معتقدند که این خواب نشان از پول و گرایش به پوچ گرایی شدید دارد.

گفته شده است که تعبیر توالت کثیف و بدبو در خواب نشانه این است که منفی بودن و غرزدن مداوم شما تبعات بدی برایتان خواهد داشت. سعی کنید نسبت به خود توجه بیشتری داشته باشید زیرا عدم توجه به خودتان باعث می شود که دچار بیماری شوید

تعبیر خواب بالا آوردن در توالت

تعبیر خواب بالا آوردن در توالت نماد تغییرات مهم شما در زندگی است. شما نمی توانید این تغییرات را کنترل کنید و برایتان بسیار سخت است که با آن ها کنار بیایید.

تعبیر خواب مشکل باز کردن در توالت

اگر خواب دیدید که قادر به باز کردن در توالت نبودید تعبیرش این است که دیگران به شما اهمیت نمی دهند و شما را دوست ندارند. به همین دلیل احساس تنهایی میکنید و افکار و ایده های خود را پیش خود نگه داشته اید و البته از این موضوع بسیار ناراحت هستی

تعبیر خواب فرچه توالت

تعبیر خواب فرچه توالت این است که سعی می کنید احساسات منفی گذشته را پاک کنید. اگر به سختی تلاش کنید می توانید دوباره از نو شروع کنید.

تعبیر خواب ادرار کردن در دستشویی

محمد بن سیرین می‌ گوید : اگر در خواب ببینید که در توالت ادرار و مدفوع می‌کنید غرق در جمع کردن مال و ثروت خواهید گردید.

تعبیر خواب افتادن در چاه توالت

ابن سیرین : اگر ببینید که در چاه توالت خانه خود افتاده‌اید از مال خود خرج خواهید کرد و اگر ببیند جوری در چاه توالت بیفتد که دست و پایش بشکند تعبیرش آن است که گرفتار بلای سختی می‌گردد.

تعبیر خواب کاسه توالت

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید : کاسه توالت می‌تواند به اندوخته‌های مالی خواب بین مربوط باشد
اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوخته‌های مالی خواب بین زیاد می‌باشد
اگر مستراح کاسه توالت نداشت و یا خراب بود یعنی شخص خواب بین نمی‌داند چگونه دارایی‌هایش را نگهداری کند و آنها را خرج می‌کند
اگر کاسه توالت تمیز و پاکیزه بود شخص اندوخته‌های مالی ندارد.

تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت

این خواب میتواند نشانه بسیار خوبی از توانمندی های صاحب خواب باشد و به عبارت دیگر توانایی و قدرت عمل بیننده خواب را نشان می دهد. و متخصصان خواب معتقدند دیدن این خواب نشان از تحقق آرزوهای فرد خواب بیننده دارد که بسیار شادمانی میکند و خوشحالی خود را به دیگران نیز نشان می دهد.

تعبیر خواب توالت شکسته

تعبیر خواب توالت شکسته این است که زیرساخت های زندگی شما دچار مشکلات شدیدی شده است . هدفی که در پیش گرفته اید به اندازه کافی قوی نیست.
تعبیر خواب توالت شکسته همچنین میتواند این باشد که باید نگاه دقیقی به زندگی داشته باشید تا از حوادث احتمالی در آینده جلوگیری کنید.

تعبیر خواب توالت خراب

تعبیر توالت خراب نشان دهنده این است که بخش خاصی از زندگی شما به خطر افتاده است. این مشکل ممکن است ناشی از خانواده شما باشد. اگر این مشکلات و مسائل را سریعا حل نکنید قطعا آسیب خواهید دید

تعبیر خواب ادرار کردن در توالت

اگر در خواب خود را ببینید که در توالت ادرار می کنید، این خواب نمادی از احساساتی است که اخیرا آن ها را انکار کرده و نادیده گرفته اید. بعلاوه این خواب خبر می دهد که شما زندگی خود را بطور کامل تحت کنترل خود قرار می دهید. این وضعیت اگرچه خوب و پسندیده است اما می تواند مانع از لمس زیبایی نهفته در اتفاقات و ماجراهای اتفاقی و خودبخودی باشد.

شما به خودتان اجازه نمی دهید که خودِ واقعی تان را ابراز کنید و به این ترتیب این تصور را برای دیگران به وجود می آورید که چهره واقعی خود را پشت نقابی پنهان کرده اید و خودتان نیز بر این باور هستید که این نقاب از شما در برابر نیات و مقاصد پلید و شوم دیگران محافظت می کند. شما تلاش می کنید تا تمامی قلمروهای خود را در هر جنبه ای از زندگی تان مشخص کنید. با این وجود، به زودی با مشکلاتی در زندگی شخصی خود روبرو می شوید. یک نفر به شما ثابت می کند که شما نمی توانید همیشه آنچه می خواهید را به دست آورید.

تعبیر خواب تمیز کردن توالت

تعبیر خواب تمیز کردن توالت این است که شما سخت کار می کنید تا احساسات و زخم های که در گذشته برایتان اتفاق افتاده را پاک کنید. شما قدرتمند هستید و اماده اید تا تمام مشکلات را پشت سر بگذارید. سعی کنید مشکلات و اتفاقات گذشته را از ذهنتان پاک کنید.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر خواب تمیز کردن توالت ریختن دیوار خارجی و برداشتن موانع از سر راهتان است

تعبیر خواب جستجو برای پیدا کردن توالت

اگر خواب دیدید که در حال جستجو برای یافتن یک توالت بودید تعبیرش این است که احتمالا در عالم بیداری نیاز به دستشویی دارد و اگر نتوانستید توالت پیدا کنید تعبیرش این است که چیزی در زندگی تان وجود دارد که می خواهد شما را تحت تاثیر قرار دهد. شما نیاز دارید که برای خوتان کاری انجام دهید اما منابع و تجهیزات لازم را ندارید.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید : خواب دیدن اینکه شما نمی توانید دستشویی را پیدا کنید یا اینکه شما در پیدا کردن دستشویی مشکل دارید، بیانگر این است که شما در رها کردن و بیان احساسات خود مشکل دارید، شما جلوی احساساتتان را میگیرید.

تعبیر خواب دستشویی عمومی

تعبیر خواب دستشویی عمومی

تعبیر خواب دستشویی عمومی بدون دیوار و حفاظ نشانه این است که شما احساس بدی دارید و مجبورید این حالتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر خواب دستشویی عمومی بدون در و یا دیوار و یا اینکه در شرایطی اجابت مزاج می کنید که آدم های زیادی اطراف شما هستند، این است که شما از اینکه حریم خصوصی کافی مخصوص به خود را داشته باشید، نا امید می شوید. شما همیشه دیگران و رفع نیاز هاشان را ارجح تر از خود و نیاز هاتان می دانید. در نتیجه، شما حس این را ندارید که حریم خصوصی دارید یا فضای مخصوص به خود را دارید.

تعبیر خواب نشستن روی توالت

تعبیر خواب نشستن روی توالت به شما می گوید که در تلاش برای جلوگیری از موقعیت های سخت زندگی هستید . به همین دلیل برای انجام کسب و کار خوب و پیشرفت و موفقیت دست به کارهای غیر اخلاقی می زنید.

تعبیر خواب ساختن توالت

تعبیر خواب حفاری و کندن زمین برای ساختن توالت به این معنی است که شما به دنبال حریم شخصی هستید تا پول های خود را پس انداز کنید. احتمالا می خواهید ثروت خود را از دیگران پنهان کنید.

تعبیر ورود به حمام و توالت دیگران مخصوصا جنس مخالف

اگر در خواب ببینید که به توالت عمومی جنس مخالف وارد می شوید، این خواب نشان دهنده گذار و عبور کردن از محدودیت ها و مرزها در زندگی واقعی تان است. برخی افراد این خواب را نشانه قانون شکنی و عبور شما از خط و مرزها در برخی موقعیت ها و شرایط خاص می دانند. با این وجود، این خواب همچنین نشان دهنده ورود شما به بخشی جدید و چالش برانگیز از زندگی خودتان یا دست یافتن به دستاوردی فراتر از حد تصورتان است.

تعبیر خواب کودک در توالت

اگر در خواب تان کودکی را در توالت دیدید تعبیرش این است که نگاه ساده شما به زندگی، مشکلاتتان را خنثی خواهد کرد. اما گاهی از تنش ها و سختی های روزگار به تنگ آمده اید و نمی توانید آن را کنترل کنید.

تعبیر دیگری از این خواب این است که شما مجبور می شوید از کسی که نیاز به مراقبت دارد، مراقبت کنید.

تعبیر خواب تلفن در توالت

تعبیر دیدن تلفن در توالت نشانه این است که ارتباطات کاری شما از بین خواهد رفت. این خواب همچنین نشانه این است که اطرافیان تمام شکایات و حرف ها و گله هایتان را نادیده می گیرند و به آنها اهمیت نمی دهند.

تعبیر خواب غذا خوردن در توالت

اگر خواب دیدید که در کنار توالت غذا می خورید یا می پختید تعبیرش این است که پولی کثیف بدست می آورد. این خواب پیش بینی می کند که قادر هستید در یک دوره کوتاه به ثروتی زیاد دست پیدا کنید. با این حال مجبور می شوید که کاری که خلاف باورها و اعتقادات شماست انجام دهید.

تعبیر خواب مو در توالت

تعبیر دیدن مو در توالت نشانه مشکلات و موانعی است که ممکن است در آینده به آن دچار شوید. اگر به راحتی مو را شستید و توالت را تمیز کردید تعبیرش این است که از پس مشکلاتتان بر می آیید. نگران نباشید.

تعبیر خواب توالت قفل شده

تعبیر خواب توالت قفل شده این است که کار و مشغله های زندگی تان اجازه نمی دهد که به زندگی شخصی خود برسید.

تعبیر خواب توالت جدید

تعبیر دیدن توالت جدید در خواب به این معنی است که راه های جدیدی را برای جلوگیری از استرس خواهید یافت.می توانید با روش هایی مانند مدیتیشن یا یوگا به آرامش برسید.

تعبیر خواب توالت قدیمی

تعبیر دیدن توالت قدیمی در خواب نشانه این است که به زودی روش های شما قدیمی می شوند. با این حال سعی می کنید روی آن ها پافشاری کنید زیرا هنوز امیدوارید این کارها روی شما جواب دهد.

تعبیر خواب تعمیر کردن توالت

خواب تعمیر کردن توالت تعبیرش این است که سعی می کنید پول هدر رفته خود را پس بگیرید و در این راه تلاش بسیار زیادی خواهید کرد.

تعبیر خواب افتادن در توالت

تعبیر خواب افتادن در توالت ناراضی بودن از خود است . زیرا اشتباهات بزرگی در زندگی انجام می دهید. شرایط شما بسیار تغییر کرده و به وحشت افتاده اید و انتظارش را نداشتید این اتفاق برای شما بیفتد.

تعبیر خواب گرفتگی توالت

تعبیر خواب گرفتگی توالت این است که قادر نیستید که به امور شخصی خود رسیدگی کنید ولی اجازه نمی دهید کسی در کار شما دخالت کند و با هر کس که تلاش می کند ایده هاش را به شما تحمیل کند مبارزه می کنید.
اگر آب بالا آمده از توالت پر از مدفوع و ادرار بود تعبیرش این است کسی در تلاش است که شما را گمراه کند و ایده های غلط خود را به شما تحمیل نماید. شما می دانید که راهی که میروید اشتباه است اما آنقدر ضعیف هستید که نمی توانید جلوی آن ها را بگیرید.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :
تعبیر خواب گرفتگی توالت این است که احساسات شما مدت زیادی در قید و بند بوده و شما هم اکنون نیاز دارید که احساسات منفی را رها کنید
خواب توالتی که پرشده یا اب گرفته است تمایل شما به ابراز کامل احساساتتان را نشان میدهد

تعبیر خواب توالت پر از خون

تعبیر دیدن توالت پر از خون در خواب نشانه بیداری جنسی است. ممکن است مسائل جدید جنسی برای شما اتفاق بیوفتد که زندگی شما را تغییر دهد.

تعبیر خواب دیدن حیوانات در دستشویی تعبیر خواب سگ در توالت

تعبیر خواب دیدن سگ در توالت نشانه این است که باید در کسب و کار خود مراقب باشید. ممکن است افرادی قصد شکست شما را اداشته باشند.

تعبیر خواب ماهی در توالت

تعبیر دیدن ماهی در توالت نشانه این است که شما در شرایط بدی قرار دارید. به همین دلیل باید سخت تلاش کنید و در کنار آن ایمان خود را حفظ کنید.

تعبیر خواب مار در توالت

تعبیر دیدن مار در توالت به این معنی است که شما باید آرام باشید و اسرار خود را حفظ کنید. ممکن است تحت فشار دیگران برخی اطلاعات را فاش کنید.

تعبیر خواب کرم در توالت

دیدن کرم در توالت به این معنی است که انگیزه های خاصی در زندگی برای شما وجود دارد. اما عده ای هستند که از ضعف شما به نفع خود استفاده می کنند و چیزهایی پشت سرتان میگویند که به ضرر شما تمام می شود.اما نگران نباشید این موضوع خسارت زیادی برای شما ایجاد نمی کند. این خواب هشداری است که به شما می گوید بیشتر مراقب خود باشید.

تعبیر خواب موش در توالت

تعبیر خواب دیدن موش در توالت به این معنی است که شما اجازه می دهید که دیگران شما را ناراحت و عصبی کنند. ممکن است زنی در زندگی شما باشد که شما را بسیار ناراحت می کند. سعی کنید به آنها اهمیت ندهید و راه خود را پیش بگیرید.

مطالب مشابه : تعبیر خواب فیلتعبیر  دیدن خواب طاووس و تعبیر خواب زاغ و کلاغ

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار