تبلیغات


تعبیر کامل خواب دیدن لباس سفید و لباس عروس

پوشیدن پیراهن سفید یکی از خواب هایی است که ممکن است برای شما پیش آمده باشد. تعبیر لباس سفید در خواب متفاوت است. البته تعبیر خواب رنگ سفید است که ممکن است برای مرد یا زن دارای تفاوت باشد.

مثلا تعبیر خواب پارچه سفید ممکن است در خواب زن یک معنایی متفاوت از خواب مرد داشته باشد. به این ترتیب تعبیر خواب لباس سفید برای دختر مجرد هم متفاوت از خانم متاهل است. در این راستا می توان از تعبیر خواب لباس عروس یاد کرد. در این مقاله از پارسی نو برای شما در مورد تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید به صورت کامل صحبت کرده  ایم.

تعبیر کلی لباس در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : تعبیر لباس، کسب و کار مرد می‌باشد.

جابر مغربی می‌ گوید : تعبیر لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.
بعضی از تعبیرگران می‌ گویند : تعبیر پیراهن، زن می‌باشد و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای به دست آوردن رزق و روزی است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی پیراهن نو پوشیده‌ای، یـعـنـی ظاهراً انسان خوبی می‌باشی، ولی باطن بدی داری.

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌ای، تعبیرش درستی کار و خوبی حال و روز تو می‌باشد،‌‌‌‌‌

جابر نیز می‌ گوید : تعبیرش این است که زندگانی و معیشت برای تو گسترده می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس خوب و نیکو داری، یـعـنـی کسب و کار تو خوب می‌شود .
ابن سیرین می‌ گوید : اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی باایمان از دنیا رفته است.
امام صادق (ع) می‌ فرمایند : تعبیرهای پیراهن نو و گشاد عبارتند از : ۱- دیدن مردم ۲- شرم و حیا و پوشیدگی ۳- زندگانی و معیشت خوب و خوش ۴- ریاست ۵- شادی و نشاط ۶- بشارت و خبر خوش. تعبیرهای لباس نو عبارتند از : ۱- زن ۲- «پادشاه» ۳- مال ۴- خیر و منفعت.

تعبیر کلی دیدن لباس سفید در خواب

دیدن پیراهن و لباس سفید را در خواب می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل قرار داد:

جنبه اول

رنگ سفید نشانه هشیاری ذهن، پاکی، خلوص و نظافت است البته در برخی موارد به دلیل یادآوری بیمار و بیمارستان به معنای تهدید شدن نیز تعبیر می‌گردد. کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا دیدن لباس سفید را در خواب نمایانگر احساس انسجام و یکپارچگی درونی بیننده خواب می‌داند. این کتاب در جایی دیگر بیان می‌کند که حالاتی در رابطه با احساس پاک بودن و ازدواج نیز می‌تواند خود را به صورت رویای لباس سفید ظاهر ‌گرداند. لوک اویتنهاو نیز لباس سفید نشانه‌ای برای ازدواج عنوان کرده است.

جنبه دوم

تعبیرگران اسلامی لباس را نشانه‌ ای برای کسب و کار مرد می‌دانند. حضرت دانیال لباس سفید و شسته شده را کاری آماده و مناسب برای انسان بیان می‌کند. جابر مغربی لباس سفید و پاکیزه‌ را تعبیری نیکو برای دین، ایمان و دنیای بیننده خواب می‌داند و ابن سیرین پوشیدن لباس سفید در خواب رستگاری از غم و رنج ذکر کرده است.

ابراهیم کرمانی : با توجه به آیه ۵۸ سوره نحل در قرآن کریم (وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ) می‌گوید: اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه می‌باشد، لباس سفید پوشیده‌ای صاحب فرزندی دختر می‌شوی

تعبیر خواب گرفتن لباس سفید از فرشتگان

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

پوشیدن پیراهن سفید در خواب , تعبیر خواب رنگ سفید

دیدن لباس سفید در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌فر مایند : تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد،
جابر مغربی نیز می‌ گوید : اگر ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد،
ابن سیرین نیز می‌ گوید : اگر ببینی پیراهن سفید نو پوشیده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی .
ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه می‌باشد، لباس سفید پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ _ و چون یکی‌شان را بشارت دختر دهند چهره‌اش تیره گردد و غم‌زده شود (نحل-۵۸).
جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

تعبیر لباس عروس در خواب

اگر در خواب رویابین لباس عروسی را از مادر خود بگیرد نمایانگر ویژگی‌ها و قدرتی است که عروس از مادر خود بهره برده و در رابطه با همسر خود به کار می‌گیرد.
کارل گوستاو یونگ برای دیدن لباس عروس در خواب می‌ گوید :
پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه شخصی تان را ارزیابی می کنید
اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید
خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می‌کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می‌ترسید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متأهل

دانیال نبی می‌ گوید : اگر زن متاهلی در خواب دید که لباس عروسی بر تن کرده دلیل بر خروج نشاط و شادمانی از منزل و ورود رنج و مصیبت برای سکنه خانه است
اگر زن متاهلی لباس سفید بر تن کند و در آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و رنج می‌شود
اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه است.
اگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و بخواهد دوباره ازدواج کند بیانگر جدایی و ناراحتی برای زن است.

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد

ابن سیرین می‌ گوید : اگر دختر مجردی در خواب بیند که لباس عروسی بر تن کرده است دلیل بر ورود شادی برای اهل خانه کند.
اگر دختر جوان بیند با لباس عروسی در حال گریه کردن است تاویلش رسیدن به یکی از آرزوهای بزرگ اوست.

تعبیر خواب لباس عروس به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می‌ گوید : دیدن لباس عروسی در خواب، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد.
دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

تعبیر خواب تور لباس عروس

آنلی بیتون می‌ گوید : دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد.
اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می‌آورد.
اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می‌رود یا بر زمین می‌افتد، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت.

مطالب مشابه : تعبیر خواب تمساح دیدن خواب گردو – تعبیر خواب تفنگ

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار