تبلیغات


تعبیر کامل خواب دیدن گاو از معبران مختلف

گاو یکی از حیواناتی است که شاید برای شما هم پیش آمده باشد که آن را در خواب دیده باشید.

در حقیقت ممکن است هر فردی دیدن گاو در خواب را تجربه کند. برخی ممکن است گاو وحشی در خواب ببینند و در خواب برخی ها هم رنگ گاو دارای تفاوت است و بنابراین مثلا تعبیر خواب گاو سیاه با تعبیر خواب گاو سفید متفاوت است.

برخی هم گاو مرده در خواب می بینند و شاید هم گاو شیرده در خواب دیده شود. به هر حال همه اینها دارای تعابیر متفاوتی هستند که ما در این مقاله از پارسی نو به طور کامل در مورد خواب حیوان گاو مطالبی را گردآوری و منتشر کرده ایم.

دیدن گاو در خواب نشانه چیست؟

گاو برای انسان نشانه خیر و برکت میباشد در زیر تعبیر خواب گاو وحشی و اهلی را قرار داده ایم که تعبیر خواب وحشی میتواند نشانه و مفهوم دشمنی را داشته باشد که در اصل بد نمیباشد و بنا به شرایطی دشمن شما گردیده است.

گاو از حیواناتی است که منبع روزی و معیشت اکثریت مردم است. این حیوان با داشتن گوشتی حلال تعبیری به نعمت و برکت خواهد داشت. به صورت کلی خیرات و نعماتی که در روزهای آتی بدست ما خواهند رسید در رؤیا به صورت گاو ظاهر می‌گردند.

این حیوان به گفته تمامی معبرین تعبیری نیکو دارد مگر اینکه جز دسته گاوهای وحشی و شاخ دار قرار گیرد که حالتی تهاجمی به خود گیرد. در این صورت بایستی با استفاده از تعابیر خواب حیوانات وحشی به تعبیر خواب پرداخت.

خریدن یا ورود گاو

ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی. اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند :

اگر ببینی گاو نری وارد خانۀ تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچۀ تو آمده است، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانۀ تو شده است، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری .

گوشت گاو

ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .
اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.
اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت گاو پروار و چاق می‌خوری، یـعـنـی در آن سال از ترس و دلهره ایمنی پیدا می‌کنی.
جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آن را هم قسمت نموده‌اند، یـعـنـی شخص بزرگی را در آنجا کشته و مال و اموال او را هم می‌برند.
ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آن را فروخته‌ای، تعبیرش خرید و فروش می‌باشد.

دیدن گاو در خواب , گاو در خواب نشانه چیست

اجزای بدن گاو

● پوست گاو : ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یـعـنـی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی و از جهت «پادشاه» میانجی می‌شوی (زمانی که امیران و فرماندهان لشکر پادشاه در کارهای بسیاری اختلاف می‌کنند).
شاخ گاو : ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می‌باشد، یـعـنـی مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود و هر چه شاخ بزرگتر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است و اگر آن گاو، ماده بود، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .
● ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گاو و گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.
● کله گاو : ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلۀ گاو را می‌خوری، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گاوی داری که سه تا سر دارد، یـعـنـی «غلام» تو سه سال برای تو کار می‌کند.
● پاچه گاو : ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پاچۀ گاو خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی.

تعبیر خواب گاو مهاجم و وحشی

دشمنی است که می توانسته خوب باشد ولی نیست

کارل گوستاو یونگ می‌گوید :

دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است.
دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان (مثل دایه) در زندگی بیداری، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز‌های شما نیست.
دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید.
خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی خود، نفع خواهید برد.
دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید
دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می‌روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است
دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می‌شود
دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است.
گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.
خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می‌غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌نویسد :

گاو نر :

واکنش‌های غریزی درون ما که آن قدر قوی هستند که ما را به دنبال خود می‌کشانند، اگر با آن‌ها درگیر شویم باعث اضطراب ما می‌شوند و اگر بکوشیم با آن‌ها کنار بیاییم ما را بازهم دورتر می‌برند.این انگیزش‌های غریزی ممکن است خواسته‌های جسمانی، احساسات منفی نسبت به کسانی که به قلمرو ما تجاوز می‌کنند باشند. حفاظت از خانواده و سایر غرایزی که قبلا تحت اختیار بودند و اکنون عنان گسیخته شده‌اند، غریزه اولیه والدی و تامین، ویژگی پرخاشگرانه کاو مانند در شخص یا در دیگری، قدرت، خیره سری و لجاجت، نیروی جسمانی.

گاو نر در خواب , گشتن گاو در خواب

گاو نر مهاجم :

اغلب تصویر محرومیتی است که حاصل عقیم گذاشتن و یا کنایه و طعنه اطرافیان به غرایزی است که در فرد بر شمردیم. برای مثال مردی آرزوی داشتن فرزند دارد اما همسر او حاضر نیست در زندگی مشترکشان بچه داشته باشند.

گاو نر کشته شده :

کشتن غرایز جسمانی و حفاظت از دیگران در شخص.

اگر گاو نر کشته شده قربانی بوده :

احتمالا به از خود گذشتگی و قربانی کردن شخص رویابین اشاره می‌کند.

سواری بر گاو نر :

احتمالا هارمونی و هماهنگی میان نفس هوشیار و تصمیم گیری و غرایز حیوانی شخص اشاره می‌کند.

گاو ماده:

تفسیر این تصویر در رویا به تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است به خصوص ویژگی‌هایی چون بذل و بخشش به دیگران، از بدن خود به دیگران بخشیدن، شیر دادن به نوزاد، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص به ویژه خصلت‌های مربوط به پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه‌ای که می‌تواند به انرژی نرینه مثبت شخص ختم شود.

تعبیر خواب گاو وحشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند.

تعبیر خواب گاو نر و ماده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می‌رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می‌یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند :

اگر ببینی گاو نری وارد خانه تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچه تو آمده است، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد.

ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانه تو شده است، به این معنی است که مال و نعمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.
اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یعنی مال و اموال تو زیادتر می‌شود
امام صادق (ع) می‌ فرمایند :

تعبیرهای گاو ماده عبارت‌اند از:

فرمانروایی
مال و اموال
بزرگی
ریاست
سال خوب و نیکو
سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید

پوست گاو در خواب , تعبیر خواب گوساله

لگد و درگیری و… با گاو

جابر مغربی می‌ گوید :

اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یـعـنـی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گاو نر با کله تو را زده و انداخته است، یـعـنـی چنانچه مشغول کاری هستی، از آن کار برکنار می‌شوی، یا اگر بازرگان هستی دچار ضرر و زیان و کاهش مالی می‌شوی، یا چنانچه «پادشاه» هستی، پادشاهی و سلطنت خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، یـعـنـی در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، یـعـنـی به زن خودت خیانت می‌کنی.

اعضای بدن، شبیه گاو

ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی مثل گاو دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .
جابر مغربی می‌ گوید :

اگر ببینی پای تو مثل پای گاو می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.
ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو شده است، یـعـنـی «پادشاه» می‌شوی.

تعبیر خواب گوساله

ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی گوسالۀ نر داری، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شوی، یا اگر گوساله ماده باشد، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.
جابر مغربی می‌ گوید :

اگر ببینی گوسالۀ سفید داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی که دیندار و پرهیزکار خواهد شد، یا اگر ببینی گوسالۀ سیاه داری، یـعـنـی فرزند تو ثروتمند و عفیف و پاکدامن خواهد بود، یا چنانچه ببینی گوسالۀ «ابلق» داری، یـعـنـی در فرزند تو هر خیر و خوبی وجود خواهد داشت.
اگر ببینی گوسالۀ چاق و قوی داری، یـعـنـی فرزند تو تندرست و سرحال خواهد بود، ولی اگر ببینی گوسالۀ ضعیفی داری، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید :

اگر ببینی سوار گوساله‌ای شده‌ای، یـعـنـی با «پادشاهی» ارتباط برقرار می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی گوساله در خانه تو رفت و آمد می‌کند، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.
جابر مغربی می‌ گوید :

اگر ببینی گوساله را کشته و از آن گوشت آن خورده‌ای، یـعـنـی ارث و میراث فرزندت را مصرف خواهی کرد.
اگر ببینی گوساله تو مرده است، یـعـنـی فرزند تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب سوار شدن بر گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می‌کنید و تسلط می‌یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می‌شوید ارتقا مقام می‌یابید و اگر از گاو پایین بیایید موقعیت و نعمت را از دست می‌دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می‌رود یا کسی آن را از شما می‌گیرد و می‌برد دراین صورت از کار معزول می‌گردید.

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند :

اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی برای پادشاه (فرد با قدرت) کاری انجام می‌دهی.

دیدن طویله ای پر از گاو چه معنایی دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می‌رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می‌شوید.

تعبیر خواب گاو چاق و لاغر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی
لوک اویتنهاو:
گاو چاق: خوشبختی نزدیک
گاو لاغر: قیمت بالا

تعبیر خواب گاو حامله

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می‌کنید آن چیز هر چه می‌خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می‌دهید هم مبتلا و گرفتار می‌شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان‌های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می‌یابید به نعمت و خیر و برکت هم می‌رسید

سایر موارد تعبیر دیدن گاو در خواب

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود، اگر این خواب را بنده و «برده» ببیند، یـعـنـی آزاد خواهد شد یا اگر شخص خوار و ذلیلی این خواب را ببیند، یـعـنـی عزیز و گرامی می‌گردد .

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی گاوها زمین را می‌شکافند و شخم می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی برای «پادشاه» کاری انجام می‌دهی.
امام صادق (ع) می‌ فرمایند : تعبیرهای گاو ماده عبارتند از: ۱- فرمانروائی ۲- مال و اموال ۳- بزرگی ۴- ریاست ۵- سال خوب و نیکو ۶- سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید (تعبیرهای مختلف).

مطالب مشابه : تعبیر دیدن دریا در خواب و تعبیر دیدن خواب اسب چیست

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار