تبلیغات


تعبیر کامل خواب رقصیدن از منابع مختلف

تعبیر خواب علمی است که باید در مورد آن به منابع موثق مراجعه کرد تا بتوان خوابی را که دیده اید تعبیر کنید.

معبران زیادی چه مسلمان و چه غیر مسلمان وجود دارند که به کار تعبیر کردن خواب پرداخته اند که باید بنا به موضوع خواب و چگونگی رخدادها در خواب، از این تعبیرها استفاده کرد.

مثلا تعبیر خواب رقصیدن یکی از این خواب ها است که هم معبران مسلمان و هم معبران غربی در مورد آن به اظهار نظر پرداخته اند. اما باید به تفاوتها در این مورد هم اشاره کرد. مثلا تعبیر خواب رقصیدن بدون آهنگ با تعبیر خواب رقصیدن با معشوق متفاوت است. ما در این مقاله از سایت پارسی نو به طور کامل به این موضوع پرداخته ایم.

تعبیر کلی رقص در خواب چیست؟

چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده اند. رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست و اگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.

چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آيد که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند.

اگر کسی ایستاده يا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود و اگر بیننده خواب ببیند که می رقصد و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دستها را به عنوان رقص می جنباند نیازمند و وامدار می گردد. رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می رقصد بد نام و انگشت نما می شود. سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

معبرین غربی گویند : دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌ رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده است.

لوک اویتنهاو : جسد رقصان : ارثیه کلان

تعبیر خواب دست زدن و شادی کردن

دست زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کف می‌زنی، یـعـنـی با شخصی ارتباط و دوستی برقرار می‌کنی یا با کسی ازدواج خواهی کرد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به تنهائی دست می‌زنی و شادی می‌کنی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌ شوی (دفع بلا و گرفتاری).

معبران مختلف درباره رقصیدن در خواب چه می گویند؟

ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد

امام صادق (ع) نیز می‌ فر مایند : تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : تعبیرش برای صوفی‌ها و کسانی که خیلی می‌رقصند غم و اندوه است.

بعضی از تعبیرگران نیز می‌ گویند : تعبیرش بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).

بعضی از تعبیرگران می‌ گویند : تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد، ولی

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : تعبیرش برای مردها خصومت و دشمنی، ولی برای زن‌ها رسوائی خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.
اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آن‌ها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد.

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد

تعبیر رقصیدن در خواب , رقص در خواب

رقص با سازهای مختلف

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.
اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه چغانه، چنگ و نی و رقص برپا شده است، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب رقصیدن از نگاه کارل گوستاو یونگ

بر اساس مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ – فیلسوف سوییسی دیدن رویای رقص شامل تعابیر زیر می‌ باشد:
خواب دیدن اینکه شما می رقصید، بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی است. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید.

خواب دیدن اینکه شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌های مردانه زنانه شماست. اگر شما رهبر هستید، بیانگر این است که زندگی شخصی تان را در کنترل دارید. می تواند به این معنی باشد که شما تهاجمی هستید و شخصیت معتمد به نفسی دارید. اگر شما خواب ببینید که کسی از شما درخواست رقص می کند، بیانگر این گفته است که شما یک پیرو هستید. شما حس می کنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، به کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن اینکه شما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این است که او را همانگونه که بود به طور کامل پذیرفته اید. به هم زدن یک تصمیم مثبت بوده است.

خواب دیدن اینکه شما در رقص شرکت می کنید یا به رقص می روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزی است که زندگی مجبور است به شما پیشنهاد دهد.
دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه ای شاد است.

دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید.

خواب دیدن اینکه در کلاس رقص هستید بیانگر این است که نیاز دارید خود را رها کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت می شوید و قدم های آن را یاد می گیرید.

معبران غربی درباره رقص در خواب چه نظری دارند؟

آنلی بیتون می‌ گوید :

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

تعبیر خواب رقص گروهی

مطیعی تهرانی : چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آن‌ها که می‌رقصند می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید
رقصیدن در یک سالن خالی: شادی
رقصیدن در یک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه است
رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت
رقصیدن در میان یک عده ناشناس: غم
یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد
افتادن در حین رقص: احساسات خود را کنترل کنید

تعبیر خواب رقص آرام

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

تعبیر خواب رقصیدن زنان

مطیعی تهرانی: رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

تعبیر خواب رقص باله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
یک زن خواب رقص باله ببیند: دردسر و ناامیدی
یک زن جوان خواب رقص باله ببیند: او در عشق وفادار نخواهد بود.
یک مرد خواب رقص باله ببیند: شکست در کارها
یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند: او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

سایر موارد تعبیر رقصیدن در خواب

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : تعبیر رقاص، مردی است که مرتباً گرفتار مصیبت خودش یا دیگران است، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رقاص، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
اصفهانی می‌ گوید : اگر ببینی مقابل سرهای بریده در حال رقصیدن هستی، یـعـنـی بزرگ و رئیس و سرور آن منطقه دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.

مطالب مشابه : دیدن خواب زایمان کردن – تعبیر خواب دزدی کردن و دیدن خواب کفش

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار