تبلیغات


تعبیر خواب گزیده شدن – گزیدن مار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گزش حشرات - تعبیر خواب گزیدگی حشرات - تعبیر خواب نیش پشه - تعبیر خواب نیش زدن هزار پا - تعبیر خواب گزیدن سوسک - تعبیر خواب نیش خوردن از مار

سرویس سرگرمی – به طور کلی تعابیری که برای گزیده شدن یا نیش خوردن آورده شده است تمامی به آسیب رسیدن از طرف دشمن تعبیر شده‌اند. حال دیدن جانورانی که در خواب بیننده خواب را گزیده است در تعبیر خواب تعیین کننده است. در ادامه به تعبیر خواب گزیده شدن توسط جانوران مختلف خواهیم پرداخت. برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

ج ث ت پ ب الف آ ز ر ذ د خ ح چ ظ ط ض ص ش س ژ ل گ ک ق ف غ ع ی ه و ن م تعبیر خواب گزیده شدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است: آسیب وزیان. دشمنی. مرافعه و خصومت. نقصان وکاهش در مال و مقام. تعبیر خواب گزیدن مار

برای آگاهی کامل از فضای رویای مار می‌توانید تعبیر خواب مار مراجعه نمایید.
لوک اویتنهاو:
نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده یوسف پیامبر: دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد. آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید. اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد. اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه ای می‌زنید. تعبیر خواب گزیدن حشرات

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید حشره ای شما را می‌گزد، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد. اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد. گزیدن مگس ابراهیم کرمانی: اگر دید مگسان وی را می‌گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند گزیدن پشه ابن سیرین: اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می‌گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد، زیرا که پشه خون مردم را می‌مکد. گزیدن زنبور ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می‌شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. گزیدن شپش جابر مغربی: اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد. منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار