تبلیغات


تعبیر کامل خواب دیدن مدفوع از منابع مختلف

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خواب مدفوع دیده باشید. تعبیر مدفوع در خواب بنا به این که فرد خواب بیننده چگونه خواب دیده باشد، دارای تفاوت است.

مثلا تعبیر خواب مدفوع بچه دارای تفاوت معنایی است با تعبیر خواب شستن مدفوع. گاهی اوقات هم به دنبال تعبیر خواب مستراح هستند که آن هم باید دقت کرد که چه چیزی به خواب آمده است. ما در این مقاله از پارسی نو سعی کرده ایم معانی متفاوت خواب دیدن مدفوع را برای شما تشریح کنیم. مثلا نعبیر خواب مدفوع حیوانات و… ما را همراهی کنید.

تعبیرهای کلی برای مدفوع در خواب

ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال حرام است.
حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : تعبیر پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).
حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : تعبیرمدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

تعبیر خواب مدفوع کردن

جابر مغربی می‌ گوید : تعبیر مدفوع کردن انسان، جدا شدن مال و اموال می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.
ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.
ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی، یـعـنـی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.
اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای، یـعـنـی مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.

تعبیر خواب متعفن شدن

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.
اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی و سُر خوردی و به زمین افتادی و تمام بدنَت آلوده شده است، یـعـنـی اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری، حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد (دفع بلا و گرفتاری).
ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی همۀ بدن خودت را آلوده به مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مرتکب گناهی خواهی شد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

ابن سیرین نیز می‌ گوید : اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

مدفوع مزغ در خواب , مدفوع بچه در خواب

تعبیر خواب شستن مدفوع چیست؟

جابر مغربی می‌ گوید : تعبیر خواب مدفوع کردن انسان، جدا شدن مال و اموال می‌باشد.

ابن سیرین نیز می‌ گوید : اگر ببینی در دستشویی ادرار و مدفوع می‌کنی نشانه آن است که مال و اموال خود را خرج خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی، ئ یعنی مال خودت را در جایی خرج می‌کنی که ثوابی بدست نخواهی آورد.

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای، به این معنی است که مال خودت را مخفی کرده‌ای

البته مطیعی تهرانی مدفوع را به رهایی از غم و اندوه نیز تعبیر کرده است.

با استفاده از تعابیر فوق می‌توان نتیجه گرفت اگر فرد از عدم وجود پول حرام در زندگی خود مطمئن باشد مدفوع به جدا شدن مال و اموال تعبیر شده و شستن آن صرف کردن این ثروت است.

تعبیر خواب دیدن و ساختن توالت

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن توالت در خواب بر پنج وجه بود:
مال حرام.
عیش و زندگی دنیا.
خزینه (خزانه و انبار).
شروع در حرام.
زن خادمه و حرامخوار.

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی ببیند که توالت و دستشویی می‌سازد به جمع آوری مال دنیا می‌پردازد و از مال و اموال خود چیزی نخواهد بخشید. برخی دیگر از معبرین دیدن توالت در خواب را به زنی جادوگر تعبیر کرده‌اند که آن زن حرام خوار و بی دین می‌باشد.

تعبیر خواب ادرار کردن

اسماعیل بن اشعث گوید : اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار می‌کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ادرار: مورد تحقیر قرار می‌گیرید.

مطیعی تهرانی: دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا می‌بیند که دیگری ادرار می‌کند. به هر حال دیدن ادرار در خواب بد نیست.

کارل گوستاو یونگ می‌ گوید :

خواب دیدن اینکه جایتان را خیس می‌کنید، بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی‌های زیادی دارید. شما ممکن است نگران این باشید که به خاطر باور‌ها یا رفتار هاتان مقبول واقع نشوید.
دیدن ادرار در خوابتان بیانگر احساساتی است که رد کرده اید.
خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید.
اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می‌کنید (در شلوارتان ادرار می‌کنید)، بیانگر این است که در آستانه‌ی طغیان و انفجار احساسی هستید. شما مستاصل هستید که همه‌ی احساساتی که درون خود نگه داشته اید و به نقطه‌ی اوج خود رسیده است را آزاد کنید.

دیدن ادرار در خواب به روایت امام صادق (ع)

ادرار کردن در خواب به موقع خویش. به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.
بنده را آزادی بود
بیمار را شفا بود
محبوس را فرج بود
مسافر را باز آمدن بود
عامل را معزولی بود
خلیفه را مرگ بود
قاضی را عزل بود
بازرگان را زیان باشد در تجارت
آنلی بیتون می‌ گوید : اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشواری‌هایی خواهید داشت.

لیلا برایت می‌ گوید : اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب ادرار بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : بچه‌ها ادرار می‌کنند؛ علامت سلامتی

تعبیر خواب افتادن در چاه توالت

ابن سیرین: اگر ببینید که در چاه توالت خانه خود افتاده‌اید از مال خود خرج خواهید کرد و اگر ببیند جوری در چاه توالت بیفتد که دست و پایش بشکند تعبیرش آن است که گرفتار بلای سختی می‌گردد.

تعبیر خواب رفتن در مدفوع شدن

جابر مغربی می‌ گوید :
اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای پادشاه باعث غم و اندوه تو می‌گردد.
اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.
ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی که همه بدن خود را آلوده به مدفوع کرده‌ای دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.

جابر مغربی نیز می‌ گوید : اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

ابن سیرین نیز می‌ گوید : اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.

شستن مدفوع در خواب , مدفوع حیوانات در خواب

تعبیر خواب خوردن مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب کاسه توالت

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید :
کاسه توالت می‌تواند به اندوخته‌های مالی خواب بین مربوط باشد
اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوخته‌های مالی خواب بین زیاد می‌باشد
اگرمستراح کاسه توالت نداشت و یا خراب بود یعنی شخص خواب بین نمی‌داند چگونه دارایی‌هایش را نگهداری کند و آنها را خرج می‌کند
اگر کاسه توالت تمیز وپاکیزه بود شخص اندوخته‌های مالی ندارد.

تعبیر خواب یبوست

اگر در خواب دیدید که قادر به مدفوع کردن نیستید و یبوست دارید تعبیرش این است که هر چه تلاش می کنید نمی توانید پول کافی پس انداز کنید. در هر صورت سعی کنید دست از ولخرجی بر دارید و برای آینده برنامه ریزی کنید.

تعبیر خواب مدفوع در تختخواب

تعبیر دیدن مدفوع در تختخواب به این معنی است که در روابط عاشقانه و عاطفی خود دچار مشکل خواهید شد. این مشکلات ناشی از مشکلات مالی شماست.

تعبیر خواب قدم زدن روی مدفوع

اگر در خواب دیدید که روی مدفوع قدم می زدید یا راه می رفتید تعبیرش این است که به موفقیت خواهید رسید. با این حال این شانس غیر منتظره است.

تعبیر خواب مدفوع حیوانات

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند :
تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد.
تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.
ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

دیدن مدفوع موش (فضله)

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است.

چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم خواب ما می گوید زنی به ما زیان می رساند.

اما فضله گنجشک لطمه ای است که از دروغ گوئی و وراجی و هرزه درائی دیگران وارد می شود.

تعبیر خواب فضله پرندگان بر سر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فضله گنجشک لطمه ای است که از دروغ گوئی و وراجی دیگران وارد می‌شود.
اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده دروغ گویی دیگران به آبروی ما لطمه می زند.
اگر فضله به کلاه باشد به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد می‌آید و اگر بر میوه و غذا بود به مال و دارایی.

تعبیر خواب اسهال

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی اسهال کرده‌ای، یـعـنـی در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی .

امام صادق (ع) می‌ فرمایند :
تعبیرهای اسهال عبارت‌اند از با شرط اینکه اسهال در محل مخصوص خود انجام شود.
مال حرام
گشایش
خرج کردن مال برای عیال و زن خود
دور شدن غم و اندوه.

سایر موارد تعبیر خواب مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری .
ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی از «آلت مردی» تو مدفوع درآمده است، یـعـنـی تمایل به لواط کردن داری.
امام صادق (ع) می‌ فرمایند : تعبیر سرگین‌دان و سرگین‌زار گنج و مال و اموال می‌باشد.
تعبیرگری می‌ گوید : اگر ببینی سیرابی پر از پهن و مدفوع می‌باشد، تعبیرش مال حرام است.

مطالب مشابه : تعبیر خواب مارمولک تعبیر دیدن خواب گریه کردن و تعبیر خواب سیل و سونامی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار