تبلیغات

تعبیر خواب آبادی – تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آبادی - تعبیر خواب آبادانی

سرویس سرگرمی – دیدن خواب آباد کردن و یا آبادانی از دیدگاه معبرین بزرگ نشانه گشایش در کارهای بسته و خیر منفعت است.برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

تعبیر خواب

ج ث ت پ ب الف آ ز ر ذ د خ ح چ ظ ط ض ص ش س ژ ل گ ک ق ف غ ع ی ه و ن م تعبیر خواب آبادانی و آباد کردن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه جايگاهى خراب را آباد همى كرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه را بدين ماند، دليل كند بر صلاح دين و خرد و ثواب آخرى كه وى را حاصل شود و اگر بيند كه زمينى خراب از خود آبادان همى كرد، چون سر او دكان و مانند اين، دليل كند كه خير و فايده‌ى اين جهان يابد. جابر مغربى گويد: اگر كسى خويشتن را به خواب در جايگاهى آبادان مقيم بيند دليل كند كه خير و منفعت يابد به قدر آبادانى كه ديده بود و اگر به خلاف بيند، دليل بر شر و فساد و مضرت وى كند. حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن آبادانى به خواب بر چهار وجه بود. اول: بر صلاح كارهاى اين جهانى. دوم: خير و منفعت. سوم: بر داد و كامرانى. چهارم: بر گشايش كارهاى بسته. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می‌دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر زمینی را که احساس می‌کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می‌کنید، بخصوص اگر در آن کشت می‌نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می‌گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می‌دهید که سود بخش است.

تعبیر خواب فرو ریختن بنای ساخته شده

مطیعی تهرانی گوید: اتفاق می افتدکه در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد. ابن سیرین گوید: اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه به اهل آن جايگاه، بلا و مصيبت رسد. مشاهده آبادی در خواب

مطیعی تهرانی می‌گوید: چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می‌شوید و خلاف این نیز صادق است، اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید. به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است. ساخت و ساز در خواب امام صادق می‌فرمایند: اگر ببینی شهری را بنا کرده‌ای و ساخته‌ای، گروهی از مردم را حمایت کرده و در پناه خودت می‌گیری. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مسجد یا عبادتگاه اسلامی و یا مدرسه را مرمت و تعمیر و آباد می‌کنی، به دنبال ثواب و درستکاری در دین خواهی بود. امام صادق می‌فرمایند: اگر ببینی مسجدی را ساخته‌ای، عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی، خانه در حال ساخت

امام صادق می‌فرمایند: اگر ببینی خانه‌ای را ساخته‌ای و در آن نشسته‌ای، خرج‌ها و خیر و منفعت‌هایی به تو خواهد رسید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار