تبلیغات

تعبیر خواب آتش , دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آتش

اگر کسی در خواب ببیند که برای رفع حوائج مانند طبخ غذا یا گرم شدن، آتشی افروخت، و آن آتش به کسی زیانی نرساند، دست به کاری می زند که سودبخش است. اگر پس از انجام کار خود، آتش را خاموش کرد، فتنه ای را فرو می نشاند و اگر آتش را به حال خود رها کرد، آتش نفاق در دوروبرش روشن می شود. اگر به آتش افروخته مقداری باد وزید و دامنه آتش وسعت یافت، در اثر سهل انگاری وی، در مورد اطرافیان فتنه ای پدید می آید.


اگر کسی خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد. اگر در خواب ببینید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند.


اگر ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند، به اوج موفقیت می رسیم. اگر کسی خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از قدرتی به او ستم می شود.


امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی در خواب ببیند که پاره های آتش می خورد، مال یتیمان می خورد.
محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب آتش افروزد، قوی می شود و آتش بی دود، به معنی شروع اوج گرفتن قدرت ولی آتش با دود، تعبیرش پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان است. اگر ببیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یا کسی دیگر بدان گرم شود، دلیل که چیزی طلب می کند که از آن منفعت یابد و اگر ببیند که بی فایده آتشی برافروخت، بی سبب جنگ و خصومت کند. اگر ببیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند، تعبیرش این است که به دلیل حرف مردم، اقدام به جستجو در احوال کسی می کند.
اگر ببیند که از آن بریان بخورد، دلیل کند که به قدر آن، روزی به وی رسد، با غم و اندوه. اگر ببیند که به زیر دیگ آتش می افروخت، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر، دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد. اگر ببیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه رسد. اگر ببیند که آتشی برافروخت تا حلوا بپزد، تعبیرش این است که در باره او حرف های نیکو گفته می شود. اگر ببیند که برای روشنایی آتشی برافروخت تعبیرش این است که با توضیح در مورد کاری، آن را به حجت و برهان روشن گرداند.


ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند در جایگاهی آتشی برافروخت تا اهل آن جایگاه را بسوزاند، غیبت اهالی آنجا را می کند و از آنها بدی می گوید. اگر ببیند آتش را در تنور یا در آتش دان می افروخت بی آن که طعام پزد، دلیل کند که بامردی از خویشان و یا اهل بیت او جنگ و خصومت افتد. اگر ببیند که می خواهد تا برای منفعت خویش آتش برافروزد، و آن آتش روشن نمی شد، از علم خویش برخورداری یابد. اگر این کس پادشاه باشد، عز و جاه و دولتش افزون گردد، و اگر ببیند آن آتش که افروخته خاموش شد، دلیل کند که هلاک گردد.


جابرمغربی می گوید: اگر ببیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند، از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند. و اگر ببیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند.
اگر ببیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد. اگر ببیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام خواهد بود. اگر ببیند که از خانه همسایه آتش می برد، دلیل کند که مالی حرام به او رسد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

 • سایت تعبیر خواب قرآنی

  تعبیر خواب باقرآن : قرآن مجید مرکز نشر اعتقادات سلام دوستان من این مطالب رو از سایت سنترال کلوب برداشتم واینجا قرار میدم باشد ده از اول...

 • دانلود کتاب تعبیر خواب امام صادق pdf

  دانلود کتاب کلیات تعبیر خواب: شامل تعبیرات امام جعفر صادق (ع) و کتاب کلیات تعبیر خواب : شامل تعبیرات امام جعفر صادق (ع) و محمدبن...

 • تعبیر دیدن دریا در خواب چیست؟

  تعبیر خواب دریا و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟ | ستاره ستاره | سرویس سرگرمی دیدن دریا در خواب را معبرین قدیمی به پادشاه تعبیر...

 • تعبیر خواب گرسنه بودن مرده در خواب

  تعبیر خواب مرده گرسنه باشد تــــــــوپ تـــــــــاپ خواب دیدم پدرم که سال پیش بخاطر بیماری کبدی مرد خیلی گرسنه بود و از شدت مال و...

 • تعبیر خواب فرش دیدن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

  تعبیر خواب فرش دیدن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟ | ستاره تعبیر خواب فرش را معبرین اسلامی همچون ابن سیرین و امام صادق دین، ایمان، عزت...

 • تعبیر دیدن ریزش مو در خواب چیست؟

  تعبیر خواب ریختن موی سر ریزش مو در خواب چه تعبیری دارد؟ | ستاره تعبیر خواب ریختن موی سر ( ریزش مو ) اشاره به عدم توانایی فرد در...

 • تعبیر خواب خرگوش : نشانه و تعبیر دیدن خرگوش در خواب

  تعبیر خواب خرگوش | ستاره منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در...

 • تعبیر خواب سوار ماشین بودن

  تعبیر خواب ماشین دیدن انواع ماشین در خواب چه تعبیری دارد؟ | ستاره با تعبیر خواب ماشین (اتومبیل)، تعبیر خواب اتومبیل، تعبیر خواب...

 • تعبیر خواب کوه خاکی

  تعبیر خواب کوه دیدن کوه در خواب چه تعبیری دارد؟ | ستاره تعبیر خواب کوه بیانگر موانع و چالش‌های بزرگ زیادی است که مجبورید بر آن‌ها...

 • تعبیر خواب کرم روی دست

  تعبیر خواب کِرم و کرم زدن بدن یوتاب تعبیر خواب کِرم و کرم زدن بدن، خارح شدن کرم از بینی،آلت تناسلی، کرم در دهان، ک دانه سر...