تبلیغات

تعبیر خواب دیدن فضای سبز

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است.

تعبیر خواب طوطی,تعبیر خواب طوطی سبز,تعبیر خواب طوطی سفید,تعبیر خواب طوطی آبی رنگ,تعبیر خواب طوطی سخنگو,تعبیر خواب طوطی کاسکو,تعبیر خواب طوطی زرد در قفس روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست

تعبیر خواب بارانی تعبیر خواب بارانی به روایت محمد بن سیرین. اگر کسی بیند بر تن او بارانی بودو او در خدمت سلطان بود، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود.

تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب مار سفید,تعبیر خواب مار سبز,تعبیر خواب مار بزرگ,تعبیر خواب مار سبز رنگ,تعبیر خواب مار آبی,تعبیر خواب مار مرده دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان

مگس تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی دیدن مگس، دلیل بر مردم فرومایه بود، اگر دید مگسان وی را می گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند. اگر مگس را بکشت، دلیل که حاسدی راقهر کند. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است که از گوسفند عاید ما می شود لذا در خواب نیز نمی تواند بد باشد.

برایت مى‌گوید: دیدن رنگ آبى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر خواب ببینید که لباس آبى پوشیده‌اید، نشانه‌ى آن است که به خاطر موضوعى ناراحت مى‌شوید.

باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است.

از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است. معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار