تبلیغات

تعبیر خواب کشمش سبز

تعبیر خواب کشمش مویز محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسیداد، دلیل است راحتیبه ویرساند.

۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد . ۳ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .

۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد. ۳ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید.

تعبیر خواب کشمش سبز اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. تعبیر خواب کشمش ، تعبیر دیدن کشمش در خواب

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

تعبیر خواب کشمش خوردن این است که پول از دست میدهید . تعبیر خواب انگور سبز و شیرین. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن انگور سفید روزی حلال بود

اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن کشمش در خواب بر سه وجه است.

خوردن انگور سبز در خواب علامت آن است که برای کسب لذت، مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد. دیدن انگور در خواب علامت آن است که از کار سختی فرار می‌کنید.

۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ؛ علامت ان است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود رابه دست احساسات خواهید سپرد. ۳ـ دیدن انگور در خواب ؛ علامت ان است که از کار سختی فرار می کنید.

کشمش : دعوا در همسایگی. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار