تبلیغات

تعبیر خواب فرزند دختر زیبا

نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است.

محمد بن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است.

تعبیر خواب بچه,دیدن بچه در خواب,تفسیر خواب بچه,معنی دیدن بچه در خواب, دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

اگر کسی در خواب دختر بچه ای ببیندیعنی:خوشحالی ودنیا جدید.اگر کسی دخواب پسر بچه ای ببیند به معنی غم و اندوه است. باتشکر.

تعبیر دختر زیبا در خواب, دیدن داشتن دختر بچه در خواب, دیدن دختر بچه در خواب, اسم دختر به معنی دیدن, تعبیر خواب بچه دار شدن دختر, دختر سبزه خوشگل, تعبیر خواب شیر دادن به دختر, اوردن اب دختر, تعبیر

یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند. طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود. در کل: خواب زایمان در خواب نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.

تعبیر خواب دختر. اگر کسی به خواب ببیند که صاحب فرزند دختری شده یا اینکه به او دختری دادند که بزرگ کند، تاویلش این است که باب رحمت خداوند به روی او گشوده شده و به برکت و ثروت بسیار خواهد رسید.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین زن جوان درخواب، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود.

تعبیر خواب فرزند ، تعبیر دیدن فرزند در خواب محمد بن سیرین گوید : اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار